Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai šajā mājaslapā. Lasīt vairāk

SIA LORADENT DATU PRIVĀTUMA POLITIKA

Privātuma politika dod iespēju iepazīties ar SIA “Loradent” klīnikas Headline veikto datu apstrādi un pamatojumu.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Loradent”, vienotās reģistrācijas Nr.40003917257, juridiskā adrese: Rīga, Kalnciema iela 98-16, LV-1046

Tālr. +371 67473045; +371 25511144, e-pasts: info@headline.lv

Apstrādājot pacientu datus, SIA “Loradent” klīnika Headline nodrošina, ka dati tiek apstrādāti ievērojot modernus drošības un datu administrēšanas standartus un Eiropas Savienības un Latvijas tiesību aktus.

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz :

fiziskajām personām – SIA Loradent klīnikas Headline pacientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);

 • SIA Loradent klīnikas Headline apmeklētājiem, uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
 • SIA Loradent klīnikas Headline mājas lapas apmeklētājiem;
 • personām, kuru personas dati tiek apstrādāti sociālajos tīklos saistībā ar SIA Loradent klīnikas Headline mārketinga aktivitātēm (turpmāk – Pacienti).

SIA Loradent rūpējas par Pacientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Pacientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem – Eiropas parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, Personas datu apstrādes likumu, Pacientu tiesību likumu un citiem piemērojamiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Pacients sniedz personas datus (klātienē, mājas lapā, papīra formātā vai telefoniski).

Personas datu apstrādes nolūki

 

SIA “Loradent” klīnika Headline apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai:
  1. pacienta identificēšanai;
  2. pacienta pieraksta noformēšanai;
  3. pacienta medicīniskās dokumentācijas noformēšanai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
  4. atgādinājumu nosūtīšanai pacientiem par paredzēto vizīti pie speciālista;
  5. medicīnisko izmeklējumu veikšanai;
  6. ārstu konsultāciju un medicīnisko manipulāciju veikšanai;
  7. pacientu vai citu fizisko personu veselības stāvokļa izvērtēšanai;
  8. darbnespējas noteikšanai;
  9. norēķinu administrēšanai;
 • parādu piedziņai no debitoriem;
 • pacientu iebildumu izskatīšanai un kvalitātes kontrolei;
 • pacientu lojalitātes veicināšanai, apmierinātības mērījumiem;
 • informētās piekrišanas ar pacientiem sagatavošanai un noslēgšanai;
 • mājas lapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
 • uzņēmējdarbības plānošanai un analītikai;
 • informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
 • pacientu, SIA Loradent darbinieku drošības un īpašuma aizsardzības nodrošināšanai, kā arī darbinieku apkalpošanas kvalitātes servisa izvērtēšanai;
 • informācijas Valsts vienotās medicīnas informācijas sistēmas (E-veselība) ievadei.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 

SIA Loradent apstrādā pacientu personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • profilaktiskās vai arodmedicīnas nolūkos, darbinieka darbspējas novērtēšanai, medicīniskas diagnozes noteikšanai, ārstēšanas nolūkos (Regulas 9.panta otrās daļas h) punkts);
 • apstrāde tiek veikta ar datu subjekta (pacienta) piekrišanu (Regulas 9.panta otrās daļas a) punkts, Pacientu tiesību likuma 10.panta otrā daļa);
  normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu SIA Loradent saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktus pienākumus (Regulas 9.panta otrās daļas b) punkts, Pacientu tiesību likuma 10.pants);
 • apstrāde ir vajadzīga, lai īstenotu vai aizstāvētu SIA Loradent  likumīgās intereses tiesā (Regulas 9.panta otrās daļas f) punkts);
 • apstrāde ir vajadzīga, lai nodrošinātu SIA Loradent leģitīmās intereses (organizēt efektīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas procesu, nodrošināt efektīvu pacientu vizīšu pieteikšanas un atsaukšanas procesu, saņemt samaksu par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, popularizēt SIA Loradent masu medijos un sociālajos tīklos);
 • apstrāde ir vajadzīga līguma ar datu subjektu (pacientu) izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6.panta pirmās daļas b) punkts);
 • apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta (pacienta) vai citas fiziskas personas vitālas intereses (Regulas 6.panta pirmās daļas d) punkts).

Personas datu apstrāde

SIA Loradent  apstrādā Pacienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA Loradent pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

SIA Loradent attiecībā uz Pacientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Pacients par šādām SIA Loradent darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Pacientam rada tiesiskās sekas (piemēram, nodošana parādu piedziņai), var tikt veikta tikai Informētās piekrišanas starp SIA Loradent un Pacientu noslēgšanas un izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Pacienta nepārprotamu piekrišanu.

Personas datu aizsardzība

SIA Loradent aizsargā Pacienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA Loradent pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Personas datu nodošana/izpaušana

 

SIA Loradent neizpauž trešajām personām pacienta datus, izņemot:

 • saskaņā ar Pacienta rakstveida piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām (tostarp iestādēm) pēc viņu pamatota pieprasījuma ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

SIA Loradent neizpauž trešajām personām citus personas datus (kas nav pacientu dati), izņemot:

 • saskaņā ar Pacienta nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • SIA Loradent likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi SIA Loradent likumīgās intereses, nododot piedziņai fizisko personu parādus.

SIA Loradent nodod Personas datus trešajām personām, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.

SIA Loradent ir tiesīgi  nodot Personas datus SIA Loradent apakšuzņēmējiem, kas palīdz nodrošināt tā funkciju izpildi. SIA Loradent apakšuzņēmēji, kas saņem un apstrādā personas datus, ir uzskatāmi par personas datu apstrādātājiem Regulas izpratnē, ar tiem tiek slēgts rakstveida līgums, kurā tiek noteikts, ka SIA Loradent pieprasa no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām datu apstrādes un datu aizsardzības jomā.

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

SIA Loradent nenodod personas datus uz trešajām valstīm (valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas).

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA Loradent glabā un apstrādā Pacientu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr tiek izpildīta SIA Loradent un Pacientu noslēgtās Informētās piekrišanas izrietošās saistības vai Pacientam tiek sniegts veselības aprūpes pakalpojums;
 • kamēr SIA Loradent pastāv normatīvajos aktos noteikts pienākums datus glabāt;
 • kamēr tiek pilnībā izskatīts un/vai izpildīts Pacienta lūgumā/iesniegumā minētais; 
 • kamēr ir spēkā Pacienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;
 • Audioieraksti, kuros ir fiksētas SIA Loradent darbinieku sarunas ar pacientiem, veicot pierakstu pie klīnikas speciālistiem,  tiek saglabāta pieeja ne ilgāk kā 30 dienas no audioieraksta veikšanas dienas.

Pēc tam, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, Pacienta  personas dati tiek dzēsti. Auditācijas pieraksti tiek saglabāti vismaz vienu gadu no to veikšanas dienas.

Piekļuve personas datiem un citas Pacienta tiesības

Pacientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

Pacientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt SIA Loradent  piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt SIA Loradent veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Pacientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA Loradent  pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Pacients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē SIA Loradent klīnikā “Headline”, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot vēstuli ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi info@headline.lv;
 • nosūtot SIA Loradent rakstveida vēstuli;
 • telefoniski vai nosūtot SIA Loradent vēstuli uz e-pasta adresi: info@headline.lv pie nosacījuma, ja pacients ar SIA Loradent ir vienojies par saziņu attiecībā uz pacienta datiem, izmantojot konkrēto e-pasta adresi vai telefona numuru. Šādai vienošanai ir jābūt noformētai rakstveidā klātienē (uzrādot pacienta personu identificējošu dokumentu) vai parakstītai ar drošu elektronisko parakstu;
 • pacienta sarunu audioierakstus ar SIA Loradent klīniku “Headline”  noklausīties vai saņemt ir iespējams klātienē klīnikā, uzrādot personu apliecinošo dokumentu.

Saņemot Pacienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA Loradent pārliecinās par Pacienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

SIA Loradent sniedz atbildi  Pacientam pēc iespējas,  ņemot vērā Pacienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

Ja atbilde tiek sūtīta  pa pastu, tā tiek adresēta datu subjektam (personai, kuras personas dati ir pieprasīti) ierakstītā vēstulē. Ja atbilde tiek sniegta elektroniski, tā tiek parakstīta ar drošu elektronisko (ja iesniegums ir ticis iesniegts ar drošu elektronisko parakstu).

SIA Loradent nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Pacienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Pacientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Pacientam ir tiesības saņemt bez maksas vienu kopiju ar saviem SIA Loradent apstrādē esošiem personas datiem.

Pacienta tiesības saņemt vienu kopiju ar saviem SIA Loradent apstrādē esošaiem personas datiem var tikt ierobežotas ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu (tostarp SIA Loradent darbinieku) tiesībām un brīvībām.

SIA Loradent apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un paļaujas uz saviem Pacientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība.

Pacienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Pacients piekrišanu personas datu (kas ir uzskatāmi par pacientu datiem Pacientu tiesību likuma izpratnē) apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, dod rakstveidā klātienē SIA Loradent klīnikā Headline vai nosūtot e-pastu, kas ir parakstīts  ar drošu elektronisku parakstu.

Pacients piekrišanu personas datu (kas  nav uzskatāmi par pacientu datiem Pacientu tiesību likuma izpratnē)  apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram datu izmantošanai komerciālo paziņojumu nosūtīšanai) dod rakstveidā klātienē SIA Loradent klīnikā Headline,  nosūtot e-pastu, kas ir parakstīts  ar drošu elektronisku parakstu, kā arī telefoniski vai parasta e-pasta veidā, ja SIA Loradent un Pacients ir vienojušies par attiecīgās e-pasta adreses  un/vai  telefona numura izmantošanu savstarpējai saziņai.

Pacientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota un šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Pacienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem (piemēram, saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem vai noslēgto Informēto piekrišanu starp SIA Loradent un Pacientu).

Komerciāli paziņojumi

SIA Loradent neveic jebkādu komerciālu paziņojumu sūtīšanu saviem klientiem.

Citi noteikumi

SIA Loradent ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot to pieejamu Pacientiem, ievietojot SIA Loradent klīnikas Headline mājaslapā.

Katram ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kurš ir balstīts tikai uz automatizētu apstrādi (bez cilvēku iesaistes), ieskaitot profilēšanu, kas rada tiesiskas sekas vai būtiski ietekmē personu līdzīgā veidā.

SIA Loradent pirms šādu automatizētu lēmumu pieņemšanas, rūpīgi izvērtē šādas aktivitātes ietekmi uz personas datu aizsardzību.

Personai ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Datu subjektam ir tiesības saņemt kompensāciju par kaitējumu, kurš personai var būt nodarīts tādas apstrādes rezultātā, kura pārkāpj Regulu un šo nolikumu.

Jebkurā gadījumā, pie katras fizisko personu datu iegūšanas, personai tiks izskaidrots mērķis un pamatojums datu apstrādei, lai nodrošinātu saprotamu savstarpējo sadarbību.

Jautājumi par personas datu aizsardzību

Ja jums ir radušies jautājumi par SIA “Loradent” klīnikas Headline veikto personas datu apstrādi un aizsardzību, lūdzu sazinieties e-pastā: info@headline.lv.